ثبــت‌نام

برنامه‌های بلندمدت:

 

دوره‌ی یکساله‌ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات

دوره‌ی طراحی گرافیک

دوره‌های بلندمدت شامل چندین ترم هستند که در هر ترم چندین سرفصل توسط مدرسین متخصص آنها تدریس میشود.

دوره‌های بلندمدت شامل چندین ترم هستند که در هر ترم چندین سرفصل توسط مدرسین متخصص آنها تدریس میشود.

دوره‌های بلندمدت شامل چندین ترم هستند که در هر ترم چندین سرفصل توسط مدرسین متخصص آنها تدریس میشود.

دوره‌های بلندمدت شامل چندین ترم هستند که در هر ترم چندین سرفصل توسط مدرسین متخصص آنها تدریس میشود.

دوره‌های بلندمدت شامل چندین ترم هستند که در هر ترم چندین سرفصل توسط مدرسین متخصص آنها تدریس میشود.

دوره‌های بلندمدت شامل چندین ترم هستند که در هر ترم چندین سرفصل توسط مدرسین متخصص آنها تدریس میشود.

دوره‌های بلندمدت شامل چندین ترم هستند که در هر ترم چندین سرفصل توسط مدرسین متخصص آنها تدریس میشود.

دوره‌های بلندمدت شامل چندین ترم هستند که در هر ترم چندین سرفصل توسط مدرسین متخصص آنها تدریس میشود.

دوره‌های کوتاه‌مدت یا همان مستقل:

 

دوره‌ی ۶ ماه‌های بسته‌بندی

نشست‌های تخصصی
کارگاه‌ها