ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
بایگانی پرونده‌ها
بخش‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی
دانلود فایل
«همایش های ملی زبانشناسی»- شیوه‌نامة نگارش و شرایط پذیرش مقاله
دانلود فایل
«همایش های ملی زبانشناسی»- قالب آماده مقاله
دانلود فایل
«مجله زبان و زبان شناسی»- راهنمای تهیه و ارسال مقاله برای مجله
دانلود فایل
«مجله زبان و زبان شناسی»شیوه‌نامة نگارش و شرایط پذیرش مقاله
دانلود فایل
«مجله زبان و زبانشناسی»- فرم و راهنمای اشتراک
دانلود فایل
فرم عضویت در انجمن زبانشناسی ایران
دانلود فایل
فرم نظر سنجی در خصوص فعالیت های انجمن زبانشناسی ایران
دانلود فایل
«همایش های ملی»- کاربرگ پیشنهاد برگزاری
دانلود فایل
فهرست اعضای افتخاری و همیشه جاوید انجمن زبان‌شناسی ایران
دانلود فایل